De ministerraad heeft vrijdag op mijn initiatief het gendermainstreamingsplan 2021-2024 goedgekeurd, dat 186 beleidsmaatregelen op alle bevoegdheidsterreinen van de federale regering omvat.

Gendermainstreaming is een methode van transversale analyse van overheidsbeleid die streeft naar het effect ervan op de gelijkheid van vrouwen en mannen te analyseren.

Een overheidsbeleid die genderdimensie integreert, onderzoekt de situatie van de betrokken vrouwen en mannen op een vergelijkende manier, waardoor mogelijke ongelijkheden tussen mannen en vrouwen worden opgespoord en getracht wordt deze te verminderen of weg te werken.

In België is de toepassing ervan sinds 2007 wettelijk verplicht. Maar dit is de eerste keer dat het op zo’n ambitieuze en participatieve manier zal worden uitgevoerd. Alle ministers van de federale regering zijn er volledig bij betrokken.

De voorstellen die de verschillende leden van de regering in het Plan hebben opgenomen, tonen aan dat zij werkelijk rekening hebben gehouden met de noodzaak de gelijkheid in ons land te bevorderen, zowel wat betreft het aantal maatregelen, dat twee keer zo groot is als onder de vorige legislatuur, als wat betreft de kwaliteit van het gekozen beleid. Ik ben verheugd dat gendermainstreaming voor het eerst op deze schaal wordt toegepast. Het is belangrijk de vrouwen van dit land te laten weten dat wij aandacht hebben voor hun specifieke ervaringen, des te meer na deze crisis, die hen onevenredig zwaar heeft getroffen.

Het plan is opgesteld op basis van een screening van de beleidsverklaringen van de leden van de regering door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM). De wet inzake gendermainstreaming van 12 januari 2007 belast het IGVM met de taak het gehele proces te begeleiden en te ondersteunen.

Om ervoor te zorgen dat dit Plan beantwoordt aan de aanbevelingen uit het veld, besloot Sarah Schlitz in maart jl. een uitgebreide raadpleging van het maatschappelijk middenveld te organiseren, waarbij 65 organisaties met deskundigheid op het gebied van vrouwenrechten betrokken waren. De prioriteiten die naar voren kwamen, werden aan de betrokken Ministers voorgesteld om in het Plan te worden opgenomen.

Ik zal de uitvoering van dit Plan coördineren en zal via halfjaarlijkse verslagen zorgen voor de follow-up met de Ministerraad

De maatregelen in het Plan omvatten

De verbetering van deeltijdse arbeid, met inbegrip van de bespreking van de collectieve arbeidsduurvermindering en de responsabiliseringsbijdrage.

  • De verbetering van deeltijdse arbeid, met inbegrip van de bespreking van de collectieve arbeidsduurvermindering en de responsabiliseringsbijdrage
  • Het beleid van de politie inzake politionele slachtofferbejegening
  • De hervorming van de verlofstelsels voor ouders.
  • De structurele hervorming van het pensioenlandschap.
  • De mobiliteitsprojecten in het kader van het Relanceplan.
  • Het overbruggen van de digitale kloof en de inzet op opleiding in digitale vaardigheden.
  • De hervorming van de wetgeving met betrekking tot gezinshereniging
  • De uitvoering van het Akkoord van Parijs

De uitvoering van dit Plan zal een wezenlijk onderdeel vormen van het verslag dat de Regering, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 12 januari 2007, aan het parlement moet voorleggen.