JOB – Beleidsadviseur LGBTQIA+

Uw opdracht

Als beleidsadviseur van de Staatssecretaris, verbind U zich met het ecologisch gedachtengoed door de waarden en ethiek ervan te delen, uw inzet te verankeren in de strijd tegen sociale ongelijkheden en energie, vaardigheden en overtuiging te combineren om de visie en het project van Sarah Schlitz een realiteit te maken, op het gebied van Gendergelijkheid, Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie.

U bent meer specifiek verantwoordelijk voor het politieke beheer van de dossiers die met LGBTQIA+ en gezondheidsvragen hebben te maken zoals :

 • de goedkeuring van een interfederaal plan op het vlak van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en ‘sex characteristics’ (geslacht/sekse) (SOGIESC)
 • de herziening van de Transgenderwet
 • de bescherming van de rechten van interseksuele personen
 • de vrijwillige zwangerschapsonderbreking
 • de ontplooing van een beleid voor verloskundige welwillendheid
 • de afschaffing van belemmeringen voor het gebruik van anticonceptiemiddelen

 

In het kader van deze dossiersbeheer en onder het rechtstreekse gezag van de kabinetscheffe, U :

 • zorgt voor de voorbereiding, uitvoering en communicatie ervan ;
 • ontwikkelt een netwerk met alle betrokken partijen die aan dit vak werken (met speciale aandacht voor het maatschappelijk middenveld) en hen raadplegen alvorens een nota aan de Regering voor te leggen;
 • bereidt de nota’s aan de Regering voor deze dossiers voor en zorgt voor de politieke en administratieve opvolging van de beslissingen van de regering (de onderhandelingen met de partners van de regering voorbereiden, het standpunt in interkabinetsvergaderingen verdedigen, de uitvoering van het dossier zodra goedkeuring van de regering) ;
 • de begrotingsdimensies met betrekking tot deze zaken beheren, in samenwerking met de verantwoor-delijke voor de begroting;
 • het opstellen, op eigen initiatief of op verzoek, van synthesenota’s voor de Kabinetscheffe, de politiek Directeur en de Staatssecretaris over de voortgang van de dossiers en het formuleren van strategische aanbevelingen en voorstellen voor actie of politieke opportuniteiten;
 • voert een politieke waakzaamheid uit voor de thema’s die uw dossiers betreffen en volg het nieuws (van lokaal tot internationaal) over deze zaken;
 • formuleert communicatie- en vertegenwoordigingsvoorstellen voor de Staatssecretaris en voorbereidt het communicatiewerk (opstellen van basisdocumenten voor speech en persberichten) in nauwe sa-menwerking met de woordvoerders;
 • organiseert, leidt en stuurt externe vergaderingen of evenementen;
 • vertegenwoordigt de Staatssecretaris bij evenementen;
 • stelt, in samenwerking met de administratie, de antwoorden op parlementaire- vragen en interpellaties over haar zaken op;
 • neemt regelmatige contacten tussen het kabinet, de geïdentificeerde belanghebbenden, de admi-nistratie, de parlementariërs, de partij en de andere kabinetten op zich met betrekking tot de zaken waarvoor u verantwoordelijk bent.

Uw profiel

Diploma:

Master, bachelor of gelijkwaardige ervaring

Gedragsgerichte competenties

 • U neemt initiatieven op basis van uw strategische gevoeligheden ;
 • U analyseert informatie gerichte en nauwgezet bent ;
 • U maakt abstracte en algemene redeneringen en concepten operationeel oplossingen
 • U werkt autonoom, flexibel en past zich aan situaties en omstandigheden;
 • U denkt transversaal en ontwikkelt uw netwerk;
 • U stelt proactief duidelijke objectieven, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd
 • U werkt ingeval van nood en U reageert resultaatgericht op stress, U controleert uw eigen emoties en U gaat constructief om met kritiek.
 • U handelt integer en loyaal, in overeenstemming met de verwachtingen van de beleidsorgaan en res-pecteert vertrouwelijkheid van informatie en uw verbintenissen.
 • U hebt impact op uw gesprekpartners, onderhandelt, hanteert overtuigende argumenten en aanvaardt realistische compromissen;
 • U creëert en bevordert de groepsgeest door uw mening en ideeën te delen met uw collega’s.

Technische competenties:

 • U beschikt over een kennis van de politiek achtergrond en de realiteit ervan (inzet, instellingen, betrok-ken partijen, machtsverhoudingen in de sector, enz.).
 • U stelt duidelijke, nauwgezet, gestructureerde en synthetische teksten op.
 • U beschikt over een goede kennis van het Frans (Europese niveau B2)
 • U beschikt over een goede kennis van de basis IT-tools (tekstverwerking, e-mail, spreadsheet).
 • U werkt voltijds of deeltijds afhankelijk van de behoeften van het kabinet op het moment van uw indiensttreding.

Selectieprocedure

 1. Verificatie van de voorwaarden voor deelname

De 5 sollicitaties die het dichtst bij het gezochte profiel komen, zullen worden geselecteerd, op voorwaarde dat zij over de vereiste diploma’s beschikken. Als u binnen 3 weken geen antwoord ontvangt, betekent dit dat uw aanvraag niet geselecteerd is.

 1. Interview

In het interview wordt beoordeeld of uw gedrags- en technische vaardigheden (zie ‘Uw profiel’) voldoen aan de eisen van de functie. Er wordt ook gevraagd naar je motivatie, interesse en affiniteit met het vakgebied.

Aanmelden

U kunt solliciteren tot en met 08/02/21 door uw CV en begeleidend schrijven te sturen naar het volgende adres: seraphin.mukendi-ngandu@schlitz.fed.be

Share This